محصول مورد نظر ،  فیلتـر هـوای  الیافی  بـراي انـواع خودروهـاي سـبک میباشد. فیلتر هوا یک قطعه اي در خودرو است که عهده دار تـصفیه هـواي وارده به موتور خودرو بـه منظـور ترکیـب بـا سـوخت و احتـراق آن مـی باشـد. فیلترهـاعمومـاً داراي صفحه اي کاغذي هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شـکل شـده انـد که شرکت صنعتگران سبز اقدام به ساخت فیلتر هوای الیافی خودرو به روش نوین نموده است که ثبت اختراع شده و تولید این فیلتر در سراسر ایران به صورت انحصاری در اختیار صنعتگران سبز می باشد .

  ایـن فیلترهـا در مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده میشود، به طوري که در هنگام عبـور هـوا از آن، کلیه گرد و خاكها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفتـه شـده و هـواي تمیـز وارد موتـور مـی گردد.

بـه مـرور گـرد و خـاك، دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روي فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بـین بـردن قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتـر بـه پایـان رسـیده و لذا با یک فیلتر تازه تعویض میگردد. عمر سرویس دهی فیلتـرکـاملاً بـستگی بـه میـزان کـارکرد خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هـوا اسـتفاده مـینماینـد و به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمیشود.

 

از مزایای فیلتر هوای الیافی کاهش مصرف سوخت- افزایش شتاب خودرو   قابلیت بازیافت پذیر بودن- جذب آلایندگی بیشتر نسبت به فیلتر های کاغذی و دورریز کمتر می باشد .

کلیه مواد اولیه مصرفی از داخل کشور قابل تأمین اسـت. ولی در روش تولید  فیلترهای فعلی که در بازار موجود هستند از مواد اولیه ی 100 درصد وارداتی استفاده می شود.

 

 

 

مشخصات دستگاه  تولید فیلترهوای الیافی خودرو

 

از لحاظ کیفیـت دستگاه های ساخت کشورمان قابلیت رقابت با نمونه هاي مشابه خارجی را دارا هستند . درجـدول ذیـل مشخصات دستگاه تولید فیلتر هوای الیافی ارائه گردیده است.

مشخصات دستگاه تولید فیلترهاي هوا الیافی براي خودرو
1 وزن 650 کیلو
2 ابعاد 1 در 70/1
3 قالب دو قالب روی دستگاه

 

 

 

معرفی کاربرد و مزایای  فیلترهوای الیافی  خودرو

 

-1 برای کلیه خودروهاي سبک

 

-2 کاهش مصرف سوخت بیشتر

 

-3 افزایش شتاب خودرو بیشتر

 

-4 قابلیت بازیافت پذیر بودن

 

-5 دورریز کمتر

 

-6 جذب آلایندگی بیشتر نسبت به فیلتر های کاغذی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعطای نمایندگی:

      شرکت ماشین سازی صنعتگران سبز اقدام به اعطای نمایندگی و راه اندازی خط تولید فیلتر هوای الیافی خودرو به روشی نوین که ثبت اختراع گردیده و در انحصار شرکت صنعتگران سبز می باشد در سراسر کشور نموده است .

  اینکار باعث ایجاد اشتغال و کسب درآمد و کارآفرینی میشود.

 

وضعیت شرح ردیف
فعال اعطای نمایندگی تولید فیلتر هوای الیافی خودرو 1
فعال تامین مواد اولیه برای نمایندگان در سراسر ایران 2
فعال تعامل با خودروسازان 3

 

مشتریان هدف :   تمام مالکین خودرو های سواری

  • روش تولید فیلتر هوای الیافی

 

    این نوع فیلتر برای خودروهای سبک استفاده می شود.

  تمام متریال تولید فیلتر هوای الیافی از منسوجات بی بافت می باشد . الیاف بی بافت مورد استفاده در فیلتر هوا ذرات    آلاینده بیشتری نسبت به فیلترهای کاغذی جذب میکند .

            دستگاه تولید فیلتر هوای الیافی شامل قطعات زیر است :

   1- دو پرس هیدرولیک یکی برای تولید فیلتر و دیگری برای کات کردن اضافه های دور فیلتر می باشد .

   2- قالب فلزی حرارتی

    3- کنترل فشارپرس و حرارت سنج اتومات برای کنترل حرارت قالب ها

    4- پرس پایین به بالا جهت حفاظت و ایمنی بیشتر

   5 – تایمر اتومات برای پخت الیاف و در پایان تایم به صورت اتومات قالب ها جدا شده و محصول نهایی تولید می شود.

       و با توجه به سهولت تولید و کیفیت بالا،  فیلترهای الیافی نسبت به فیلتر های کاغذی مقرون به صرفه ترهستند

شرکت صنعتگران سبز مواد اولیه که همان الیاف بی بافت است را تامین میکند . و در کنار ساخت دستگاه ، تامین کننده مواد اولیه نیز می باشد.